top of page

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

до умов використання веб-сайту https://uhrs-education.com/

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАРИЗМА ПЛЮС" в особі керівника Овчаренко Юлії Сергіівни (далі «Виконавця») на сайті https://uhrs-education.com/ та надання послуг UHRS Education фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом забезпечення участі Замовника у заходах UHRS Education (Далі – Захід).

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту реєстрації Замовником облікового запису (особистого кабінету)  на Сайті Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – реальний публічний договір для надання інформаційних послуг.

Сайт – освітня Платформа для лікарів дермато-трихологів https://uhrs-education.com/, який використовується Виконавцем на правах власності.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання участі Замовника у Заході.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій з 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.

Виконавець – ТОВ “ ХАРИЗМА ПЛЮС ” або інша особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних та освітніх послуг Виконавцем відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.

3.2. Вартість кожного виду інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які можуть включати:

– оплату електронними коштами;

– оплату через платіжні системи чи інтернет-банкінг;

– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Інформаційних послуг, розміщених на Сайті, надає доступ для участі у конкретному Заході, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Виконавець надає Замовникам можливість оформлення річної підписки, що забезпечує доступ до всіх інформаційних матеріалів Сайту, за умови 100% передплати послуги.

4.3. Види та засоби оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.4. Повернення коштів, сплачених за замовлені послуги, можливе в порядку, встановленому чинним законодавством за місцем реєстрації Виконавця та лише до отримання Замовником відповідних послуг. Надання Замовнику відповідних послуг (зокрема шляхом надання доступу до відповідного контенту) є підтвердженням належного виконання зобов’язань Виконавця.

 

4.5. Участь у конкретних освітніх Заходах підтверджується реєстрацією Замовником на курс та отриманням відповідного листа з підтвердженням. Посилання на участь у Заході надаються Замовнику шляхом надсилання на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним в Особистому кабінеті.

4.6. Якщо протягом 3 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав підтвердження участі, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: uhrs.education@gmail.com.

4.7. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення Заходу у строк, вказаний на Сайті.

4.8. Ця Оферта має силу акту про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акту.

4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у Заході без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час Заходу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників, реклама, нецензурні висловлювання, будь-яка незаконна діяльність тощо.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, він підлягає подальшому розгляду в судах України.

5.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.3. Сторони погодились, що Виконавець не несе відповідальність за споживчі властивості та/або якість контенту та інформації, що доступна Замовнику через Сайт. Виконавець також не несе відповідальності за можливу неточність та/або неповноту такого контенту.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за перебої в наданні послуг (роботи Сайту), викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Однак Виконавець зобов’язується вжити релевантних заходів для запобігання подібних збоїв.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Замовником або третіми особами, а також за упущену вигоду в результаті використання Сайту.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його публікації на веб-сайті https://uhrs-education.com/. Договір є укладеним з конкретним Користувачем з моменту приєднання до його умов відповідно до Розділу 2 цього Договору та діє безстроково протягом користування Веб-сайтом та (або)  Членства Користувача.

6.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені виключно за ініціативою UHRS Education. Користувач не має права вимагати внесення змін до цього Договору.

6.3. Користувач не має права односторонньої відмови від виконання зобов’язань за цим Договором та одностороннього розірвання цього Договору.

6.4. UHRS Education має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у будь-який час протягом дії цього Договору. Одностороннє розірвання Договору не тягне за собою позбавлення Користувача права Членства у ГО UHRS.

 

7 ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Тільки зареєстровані на Сайті Замовники (зі створеним особистим кабінетом) мають право використовувати інтерактивні ресурси та/або функції Сайту.

7.2. Замовник має право використовувати ресурси та/або функції Сайту виключно способами, що не суперечать цій Оферті.

7.3. Права інтелектуальної власності на ВСІ матеріали Сайту належать Виконавцю та авторам відповідного контенту (якщо автора зазначено).

7.4. Копіювання, відеозйомка, запис з екрану та/або поширення будь-яких матеріалів Сайту без письмової згоди Виконавця заборонено.

7.5. Замовник несе повну відповідальність за будь-яке можливе порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

 

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Усі спори, пов’язані з виконанням, зміною або розірванням цього Договору вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів, а у випадку не досягнення згоди - розглядаються у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

8.2. Сторони підтверджують, що укладаючи Договір вони повністю усвідомлюють його зміст та термінологію, не помиляються стосовно змісту відносин, які виникають внаслідок цього Договору та обставин, які мають істотне значення. Сторони підтверджують, що укладають цей Договір керуючись виключно власним волевиявленням, не перебуваючи під впливом насильства, тяжких обставин. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного або удаваного правочину та спрямований на реальне настання наслідків.

8.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.4. Цей Договір складено та розміщено на веб-сайті  https://uhrs-education.com/. у стандартній формі (формулярі) відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України.    

 

9. РЕКВІЗИТИ ТОВ «Харизма Плюс»

IBAN: UA913510050000026001522130100

в АТ «УкрСиббанк»

Код ЄДРПОУ: 36817343

МФО 351005

Не є платником ПДВ

Платник єдиного податку 

bottom of page